Tietosuojaseloste

Tässä asiakasrekisteriselosteessa kuvataan Boardman Oy:n ja Boardman Grown tietosuojakäytännöt ja se sisältää tietoa muun muassa siitä, miten Boardman käsittelee henkilötietoja, minkälaisia tietoja Boardman voi kerätä, mihin tarkoituksiin Boardman voi käyttää henkilötietoja sekä tietoa henkilön oikeuksista koskien kerättyjä henkilötietoja. Boardman noudattaa tietosuoja-asetuksen (GDPR) säännöksiä. Seloste on päivitetty 25.5.2018.

Rekisterin nimi
Boardman Grown asiakasrekisteri (”rekisteri”)

Rekisterinpitäjä
Boardman Oy
Urho Kekkosen katu 2 C
00100 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Anette Vuorenmaa, anette.vuorenmaa@boardman.fi

Rekisteröidyt henkilöryhmät
Rekisteri sisältää henkilötietoja Boardman Oy:n ja Boardman Grown nykyisistä henkilö- ja yritysasiakkaista ja myös potentiaalisesta asiakaskunnasta.

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisteriin kerätään henkilötietoja, jotta voimme tarjota palveluja asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Tietoja käsitellään palvelujen ja tuotteiden myyntiin ja toimittamiseen, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen ja asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen.

Lisäksi, henkilötietoja käytetään tapahtumien järjestämiseen, mainontaan ja markkinointiin sekä muuhun asiakasviestintään ja markkinointiin.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään olennaiset henkilötiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen:

– Nimi
– Sähköpostiosoite
– Matkapuhelinnumero
– Yritys ja asema
– Yrityksen osoitetiedot
– Suoramarkkinointia koskevat asiakkaan tekemät valinnat
– Muut mahdolliset palveluiden ja tapahtumien edellyttämät tiedot (mm. osallistumiset tapahtumiin ja ilmoitetut ruokavaliot)

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisteröidyltä itseltään, rekisteröidyn suostumuksella kolmannelta osapuolelta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä asiakastietojärjestelmien tietokannoista.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä luovuttaa asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille vain rekisteröidyn omalla suostumuksella tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja EU- tai ETA – alueen ulkopuolelle.

Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Boardmanin on samalla ilmoitettava rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. Asiakas, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö Boardmanille omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

Tietojen muuttaminen
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa ja muuttaa itseään koskevia tietoja Boardmanin asiakasrekisterissä.

Kielto-oikeus ja tietojen poistaminen rekisteristä
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely mainontaa, suoramarkkinointia ja muuta markkinointia varten. Tietoja voidaan poistaa rekisteristä asiakkaan pyynnöstä tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot, joita säilytetään sähköisesti, on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin, kuten salasanoin. Vain määrätyt henkilöt pääsevät käsiksi tietoihin ja tietoja käsittelevillä henkilöillä on voimassa oleva salassapitosopimus.

Valokuvaus ja Videokuvaus

Saatamme ottaa valokuvia sekä videokuvata tilaisuuksissamme. Ellei tilaisuuteen osallistuja toisin ilmoita, osallistumalla tilaisuuteen hän antaa luvan valo- ja videokuvaamiselle sekä kuvien käyttöön tilaisuuden jälkeen myös markkinoinnillisissa tarkoituksissa. Jos et halua, että sinusta otettuja valokuvia tai videomateriaalia julkaistaan, ilmoitathan siitä kirjallisesti osoitteeseen anette.vuorenmaa(a)boardman.fi ja / tai heli.koukkula(a)boardman.fi tai käyttämämme tapahtumakutsujärjestelmän kautta ilmoittautuessasi tilaisuuteen.

Kaikissa tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Anette Vuorenmaahan, anette.vuorenmaa@boardman.fi

Boardman pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.