Milloin on aika vaihtaa toimitusjohtajaa?

Milloin on aika vaihtaa toimitusjohtajaa?

Yrityksen alkuvaiheessa on tyypillistä, että yrityksen perustajilla on useita rooleja. Perustaja edustaa omistajaa ja istuu myös usein hallituksessa. Perustaja voi lisäksi vastata jostakin operatiiviseen arkeen liittyvästä roolista. Mikäli perustajia on useita, toimitusjohtajaksi valitaan monesti joukon järjestelmällisin henkilö.

Tiettyyn pisteeseen asti perustajalla voikin olla paras ajatus siitä, miten yritystä tulee johtaa, mutta milloin omistaja-toimitusjohtajan tulisi tunnistaa, että on aika siirtää toimitusjohtajuus seuraavalle henkilölle?

Ulkopuolisen hallituksen hyödyntäminen

Yritysjohdon mahdollisuus sparrailla etenemissuunnitelmista on olennainen osa yrityksen kasvua. Ulkopuoliset hallituksen jäsenet tai advisorit ovat keino lisätä sparrausta ja varmistaa, että sparraus on jatkuvaa.

Satunnaiset keskustelut ulkopuolisten yrittäjäkollegoiden kanssa saattavat olla myös keino raikastaa yritysjohtajan ajatusta, mutta niissä ongelmana on usein jatkuvuuden puute. Yrityksen operatiivisissa rooleissa olevien perustajien kesken tapahtuvissa keskusteluissa jää väkisin puuttumaan ulottuvuuksia, kun kasvua ja kehitystä tarkastellaan ainoastaan sisäpuolelta, yrityksen arjesta käsin.

Boardman Grow-taipaleeni aikana itselleni on kirkastunut, että jokaisella selkeää kasvua tavoittelevalla yrityksellä tulee olla operatiivisen johdon ulkopuolisia hallitusjäseniä tai advisoreita.

”Koskeeko tämä minuakin?”

Olen ollut perustamissani yrityksissä toimitusjohtajana yhteensä viisi vuotta. Viime talvena ulkopuolinen henkilö kysyi, kuinka kauan aion olla itse vielä toimitusjohtajana. Kysymys oli yllättävä, enkä ollut tuohon hetkeen mennessä tullut ajatelleeksikaan, että toimitusjohtajan tehtäviä voisi hoitaa joku muu. Ulkopuolisen advisory boardin kokoaminenkin on yrityksessäni vielä vaiheessa.

Asia jäi kuitenkin mieleeni ja pian tulinkin tulokseen, että siinä missä Nosteen kasvustrategiaan kuuluu asiakkuuksien vahvistaminen ja palveluportfolion laajentaminen, tulee siinä pohtia myös sitä, milloin toimitusjohtajan tehtävät olisi aika siirtää seuraavalle. Jonain päivänä tulee vastaan se hetki, kun olen oman antini antanut ja joku muu pystyy edistämään yrityksen kehitystä itseäni tehokkaammin. Mikäli suuntamme pysyy suunnitelman mukaisena, voi tämä aika tulla nopeastikin.

Vaikka kysymyksen hetkellä mieleni valtasi lähinnä pakokauhu ja hämmennys, olen sittemmin tykästynyt löytämääni havaintoon, että pystyäkseen kasvamaan, pitää olla valmius jakaa vastuuta. Toimitusjohtajan pitäessä naruja yksin käsissään, hän muodostuu pian oman yrityksensä kehityksen pullonkaulaksi.

Oikean ajankohdan tunnistaminen

Uskon motivaation ja oppimisen nälän voimaan. Näillä voi kompensoida isojakin aukkoja osaamisessa ja toisaalta näitä ilman ei kokenutkaan konna yllä parhaimpaansa. Nälän ja motivaation hiipuessa tulee tilanteeseen reagoida.

Siinä missä mihin tahansa työhön, myös toimitusjohtajan arkeen voi alkaa leipiintyä. Leipiintyneen johtajan käsissä yritys ei enää kasva oman potentiaalinsa mukaisesti, olipa tämä kuinka visionäärinen ja karismaattinen tahansa. Vaihdoksen tarve voi myös liittyä toimitusjohtajan kaipuuseen siirtyä vahvemmin strategisempaan rooliin tai siihen, että toimitusjohtajan ominaisuudet eivät parhaiten enää vastaa sitä tarvetta, joka yrityksellä muuttuneessa tilanteessa on. Kaikissa tilanteissa ennakointi ja varhaisten signaalien tunnistaminen on olennaista. Vaikka kriittinen itsearviointi on vaikeaa, omistaja-toimitusjohtajan tehtävänä on arvioida kriittisesti omaa jaksamistaan, motivaatiotaan ja kykyjään suoriutua tehtävistään kaikkina ajankohtina.

Koska yrityksen omistajan toimitusjohtajuuteen liittyy paljon tunnetta, vie vaihdosprosessi pidempään kuin vaihtaessa palkkatoimitusjohtajia. Lisäksi vaihdos edellyttää huolellista valmistelua, jotta uusi toimitusjohtaja saa aidon mandaatin johtaa yritystä ja entinen toimitusjohtaja ei jää mikromanageeraamaan seuraajaansa.

Vaihdoksessa ulkopuolisilla hallituksen jäsenillä voi olla tärkeä rooli, sillä he pystyvät tarkastelemaan kokonaisuutta objektiivisemmasta näkökulmasta. Ulkopuoliset hallituksen jäsenet pystyvät myös tarkastelemaan toimitusjohtajan ja muiden avainhenkilöiden suoriutumista tehtävässään sekä sparraamaan pohdinnassa, milloin henkilöitä olisi hyvä vaihtaa ja minkälainen henkilö voisi olla hyvä jatkamaan kasvun suuntaa.

Muutos alkaa rohkeudesta ottaa etäisyyttä omaan yritykseen sekä kykyä tunnistaa ajanhetki, jolloin joku toinen voisi olla parempi toimitusjohtaja.

Mikä on sinun aikajänteesi yrityksesi toimitusjohtajana ja mikä on roolisi vaihdoksen jälkeen?

Blogin kirjoittaja

Laura Vatanen on kiinteistökehitystoimisto Partners at Nosteen toimitusjohtaja ja perustaja. Nostelaiset aikovat olla mukana muuttamassa kiinteistö- ja rakennusalaa kohti moderneja toimintamalleja ja korkeampaa laatua. Lauran tehtävänä on varmistaa, että paras mahdollinen valmius vision toteutumiseen säilyy kaikkina ajanhetkinä. Jonain päivänä se tarkoittaa, että yrityksen toimitusjohtajana toimii joku muu henkilö. Laura on myös Boardman Grow’n hallituksen jäsen.